GYÓGYÍTÁS SZELID GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL

Isten addig nem adott betegséget az emberre, amíg előbb a gyógynövényt,a szímbólumokat és a feltétel nélküli hitet amely elmulasztja a betegséget, meg nem teremtette . A gyógyítás által mi magunk a gyógyítók is gyógyulunk. Ez a szeretet varázsereje!

asztrologia_3.jpg


Kis asztrológiai áttekintés

A fényszögek

Conjunction - Konjunkció - együttállás

Szög: 0 fok Hatás: változó

Kulcsszó: kötődés

A két planéta jellemzıi együttesen mutatkoznak meg és erejük koncentrálódik.

Trine - Trigon - harmadfény

Szög: 120 fok Hatás: harmonikus

Kulcsszó: összhang

A feszültség harmonikus oldódása. A két planéta ereje kiegyenlítıdik.

Square - Kvadrát - negyedfény

Szög: 90 fok Hatás: diszharmonikus

Kulcsszó: megpróbáltatás

A kölcsönös akadályoztatás feszültséghez és nehézségekhez vezet. A reménytelenség érzése tudatos gondolkodást

igényel, ezáltal jelentkezik a fényszög nevelı / sorsformáló/ hatása.

Opposition - Oppozició - szembenállás

Szög: 180 fok Hatás: diszharmonikus

Kulcsszó: feszültség

Konfliktushelyzet. A létezı rend lerombolása és az akadályok eltávolítása.

Sextile - Szextil - hatodfény

Szög: 60 fok

Hatás: harmonikus

Kulcsszó: támogatás

Az erık kiegyenlítése és harmonikus megoldás

Quinkunx - Quincunx - ötjegyfény

Szög: 150 fok Hatás: diszharmonikus

Kulcsszó: nevelés

Ez a fényszög lehetıséget ad arra, hogy éljünk az elmulasztott lehetıségekkel és elvégezzük azt a feladatot, melyet

eddig nem tettünk meg. Lehetıség, hogy ismét aktivizáljuk magunka 


A házak

Első ház: I. Az „Élet házai” házcsoport tagja.

Sarokház. Csúcsa = Ascendens. A sorsdinamika jelölıje.

Az egó /a szerep/. Belsı adottságokra utal.

Jelentısége: Az önmegértés, önbizalom, temperamentum, a lelki és fizikai alkat, életvitalitás.

Mundán megfelelıje: a Kos /Mars-hatás/.

Második ház: 2.

 A „Cselekvés házai” házcsoport tagja.

Követı ház. A sorsstabilitás jelölıje.

Az anyagi eszközökre, képességekre utal.

Jelentısége: az egyén viszonya a pénzhez, a tulajdonhoz, a biztonsághoz. Folyamatosság. Az egyén önmaga által

teremtett szociális biztonságát jelöli.

Mundán megfelelıje: a Bika /Vénusz-hatás/.

Harmadik ház: 3

A „Kapcsolatok házai” házcsoport tagja.

Hanyatló ház. A sorstőrés jelölıje.

A Megfontolandó élethelyzetekre utal.

Jelentısége: a magánszférához, rokonokhoz, szomszédokhoz, munkatársakhoz való viszony. A kisebb utazásokra utal.

Mundán megfelelıje: az Ikrek /Merkúr-hatás/.

Negyedik ház: IV.

 A „Megpróbáltatások házai” házcsoport tagja.

Sarokház. Csúcsa = Imum Coeli. A sorsdinamika jelölıje.

A gyökerek /az eredet/. A családi vagyonra, a szerencsére utal.

Jelentısége: az otthon, az eredet, az alapok. Az életkezdet és a hagyományok.

Mundán megfelelıje: a Rák /Hold-hatás/.

Ötödik ház: 5.

 Az „Élet házai” házcsoport tagja.

Követı ház. Sorsstabilitás jelölıje. A vágyakra, örömökre utal.

Jelentısége: a belsı hajtóerı, vitalitás, kreativitás, vágyak és célok. A szerencse, a szercsejátékok, az élet, a gyermekek, a szexuális ösztönök háza. Általában a belsı hajtóerıt jelöli.

Mundán megfelelıje: az Oroszlán /Nap-hatás/.

Hatodik ház: 6. 

A „Cselekvés házai” házcsoport tagja.

Hanyatló ház. Sorstőrések jelölıje. A munkára, a múló betegségekre utal.

Jelentısége: a környezethez való alkalmazkodás. A munka, a szolgálat, a próbatételek és az egészség háza.

Mundán megfelelıje: a Szőz /Merkúrikus hatás/

Hetedik ház: VII.

 A „Kapcsolatok házai” házcsoport tagja.

Sarokház. Csúcsa = Descendens. A sorsdinamika jelölıje.

A „Te”. A társaságra utal.

Jelentısége: az én megjelenése a társadalomban, kapcsolatokban, a partnerkapcsolatokban, a házasságban és az üzleti élet területén.

Mundán megfelelıje: a Mérleg /Vénusz-hatás/.

Nyolcadik ház: 8.

 A „Megpróbáltatások házai” házcsoport tagja.

Követı ház. A sorsstabilitás jelölıje. Öröklésre, hozományra utal.

Jelentısége: a közvagyon, adók, krízisek, örökség, veszteségek, szerzıdések. A halál nemét, helyét és módját, a más halálához való viszonyt mutatja.

Mundán megfelelıje: a Skorpió /Plútó-hatás/.

Kilencedik ház: 9.

 Az „Élet házai” házcsoport tagja.

Hanyatló ház. A sorstőrés jelölıje.

A morálra utal.

Jelentısége: a társadalom, a törvény, a vallás, a filozófia és az ideológia szabályai. Jelöli a távoli utazásokat is.

Mundán megfelelıje: a Nyilas /Jupiter-hatás/.

Tizedik ház: X.

 A „Cselekvés házai” házcsoport tagja.

Sarokház. Csúcsa = Medium Coeli. A sorsdinamika jelölıje.

A Cél. / A tartalom/. Az eredményekre utal.

Jelentısége: a társadalomban elfoglalt pozició, a hivatás, foglalkozás, elismertség, szándék.

Mundán megfelelıje: a Bak /Szaturnusz-hatás/.

Tizenegyedik ház: 11.

 A „Kapcsolatok házai” házcsoport tagja.

Követı ház. A sorsstabilitás jelölıje.

Anyagi reményekre, azok megvalósítására utal.

Jelentısége: barátság, vágyak, remények, lelki közösségvállalás, humanitárius cselekedetek az emberiség érdekében. Az élethelyzetek megoldásának módjai.

Mundán megfelelője: a Vízöntı /Uránusz-hatás/.

Tizenkettedik ház: 12.

 A „Megpróbáltatások házai” házcsoportba tartozik.

Hanyatló ház. A sorstőrések jelölıje.

Bajokra, sorscsapásokra, krónikus betegségekre utal.

Jelenősége: az ihletek, transzcendencia elkülönültség, akadályok. Titkos barátságok, médiumi képességek. A sorscsapások háza. Ezekbıl tanulhat legtöbbet az egyén, ezáltal ez az a ház, amely a legnagyobb fejlıdési lehetıséget kínálja A sors kényszerítıhelyzeteit, próbáit hordozza magában.

Mundán megfelelıje: a Halak /Neptunusz-hatás/. 


A planéták


Tömege: /Föld = 1/ : 333’ átmérõje: 1390000’ km.

Max. - min. távolsága a Naptól : ----/----

Távolsága a Földtıl /mill. Km. : ..../147

Asszociáció: Oroszlá Princípium: Vitalitás

Szellemprincípium, melynek szimbóluma a kör, közepén a centrummal:

Dominánsan meleg és száraz. Aktív, férfias, pozitív, tüzes, szétáradó.

Az öntudat planétája. A tudat és a szellemiek közötti híd

Hatásában az önmegértés, a magabiztosság, az egyéniség, a felsıbbrendő öntudat, az életerı elvét testesíti meg. A luxus,

az erı, az energia, a teljesség kiaknázása és tékozlása. Az én és a személyiség kifejezıje.

Jellemői:

Megvalósítás, szabadság, vitalitás, termékenység, méltóság, bátorság, erı, vakmerıség, követelés.

Tömege: /Föld = 1/ : 0.02 átmérõje: 3476 km.

Max. - min. távolsága a Naptól : ....../147

Távolsága a Földtıl /mill. Km. : ..../0.385

Asszociáció: Rák Princípium: Érzelem

Lélekprincípium, szimbóluma a héj. Dominánsan nedves és hideg.

Nıies, negatív, passzív, önátadó. A lelkiség planétája. Szimbolizálja

az tudatalattit, a személyiség természetes, ösztönös vonásait.

Anyaság, vágy a biztonságra. Ösztönösség, érzelmi alapú cselekedetek, állandóan változó hangulatok. A tudatalatti

szimbóluma. Irracionális, gyerekes viselkedés.

Jellemzői:

Képzelet, romantika, vágyakozás, ösztön, érzés, meghittség, fogékonyság, impressziók.

 

A NAP A HOLD 

Tömege: /Föld = 1/ : 0.055 átmérõje: 4850 km.

Max. - min. távolsága a Naptól : 70 / 46

Távolsága a Földtıl /mill. Km. : 217 / 77

Asszociáció: Ikrek / Szűz Princípium: Célszerőség

Szimbóluma az anyag-lélek-szellem princípiumot harmonikus kiegyenlítettségében, egységében mutatja. Hideg és

dominánsan száraz. Légies jellegő planéta, a férfias és a nıies elemek összekeverednek benne. Az értelem, a

kapcsolatteremtés, a közvetítés planétája.

A lehetıségek, az erıforrások ésszerő felhasználása. Részletezés, megkülönböztetés, módszeresség. A számokkal,

szavakkal, szabályokkal, rendszerekkel, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos normák felállítása. E mellett jelenti

az igaz és valós dolgok megváltoztatását is a gyakorlatias dolgok érdekében /civilizáció/.

Jellemzői:

Kifejezés, fogalmak, intellektus, számítás, technika, rutin, józanság, takarékosság,

Tömege: /Föld = 1/ : 0.819 átmérõje: 12100 km.

Max. - min. távolsága a Naptól : 109 / 107

Távolsága a Földtıl /mill. Km. : 261 / 38

Asszociáció: Bika / Mérleg Princípium: Harmónia

Hatásában a szépség és a harmónia utáni vágyat testesíti meg. Az élet és annak örömei, mint pl. a mővészet, szerelem,

szerencse iránti lelkesedés, a kultúra, vagyon, kedélyesség szeretete. Az állandóságra és a megtartásra való törekvés.


MERKÚR A VÉNUSZ A MARS A JUPITER

Jellemzői:

Báj, ízlés, szentimentalizmus, tapintat, erotika, lágyság, örömök, rajongás, hőség, esztétikum, birtoklás, szokás,

házasság.

Tömege: /Föld = 1/ : 0.108 átmérõje: 6.788 km.

Max. - min. távolsága a Naptól : 249 / 206

Távolsága a Földtıl /mill. Km. : 400 / 56

Asszociáció: Kos Princípium: Meggyızés.

Az állandóan elırehajtó energiát testesíti meg. Az a kihívás, hogy ellentálljunk a dolgok árának folyamatos /újra és újra

történı/ megfizetésének. Bátran harcolni és nagy lelkierı segítségével. eredményeket elérni. Kirobbanó energiák,

agresszió, lobbanékonyság.

Jellemzői:

Akarat, tett, energia, küzdelem, fegyelem, erıfeszítés, hódítás, lendület, szigor, konfliktus, vágy, hajtóerı, makacsság.

Tömege: /Föld = 1/ : 319 átmérõje: 143.000 km.

Max. - min. távolsága a Naptól : 815 / 740

Távolsága a Földtıl /mill. Km. : 967 / 588

Asszociáció: Nyilas Princípium: Kiterjedés

A spirituális és a materiális dolgok összeolvadása, a dinamikus megújulás és kiterjedés érdekében. Megértés és

szemlélıdés, szabadság, nagyság, érzéki beteljesülés, a spirituális és a materiális javak növekedése. Vallás, filozófia.

Jellemzői:

Szerencse, etika, értékelés, méltóság, tolarencia, igazságosság, dinamizmus, vidámság, nagyság, kiterjedés, nyugalom.

 

SZATURNUSZ, URÁNUSZ ,NEPTUNUSZ, A PLÚTÓ

Tömege: /Föld = 1/ : 95.3 átmérõje: 122.000 km.

Max. - min. távolsága a Naptól : 1500 / 1350

Távolsága a Földtıl /mill. Km. : 1650 / 1200

Asszociáció: Bak  Princípium: Korlátozás

A dolgok természetes rendjének korlátozása. A rendszabályok és törvények betartása. Az egyéni fejlıdés korlátozása,

megnyirbálása, az egyenlıség és a feladatvégzés érdekében 

Jellemzői:

Megtartás, magányosság, elszigeteltség, távolság, támadás, lelki erı, megfontoltság, kitartás, dogma, lemondás, igazság.

Tömege: /Föld = 1/ : 14.6 átmérõje: 48.000 km.

Max. - min. távolsága a Naptól : 3.030 / 2740

Távolsága a Földtıl /mill. Km. : 3.180 / 2590

Asszociáció: Vízöntő Princípium: Változás

A földi, materiális jellegő dolgokon való túllépést jelöli, ezeket új megvilágításba helyezi azzal a céllal, hogy egy

transzcendens új rend valósuljon meg. Utal a lehetetlen megvalósításának vágyára. A felsıbbrendő gondolatok távlata a

részletek, a személyiség és az én mellőzéséhez vezető 

Jellemői:

Kreativitás, spirituális megvilágosodás, intuíció, eredetiség, excentrikusság, túlzott aktivitás, technokrácia, káosz,

hirtelen megvilágosodás.

Tömege: /Föld = 1/ : 17.3 átmérõje: 50.200 km.

Max. - min. távolsága a Naptól : 4530 / 4490

Távolsága a Földtıl /mill. Km. : 4680 / 4340

Asszociáció: Halak Princípium: Transzcendencia

Az értelmen túlira mutat, és a materiális gondolkodás végét is jelöli. Az érzelmeken, a fantázián, a szemlélıdésen

keresztül indirekt módon hat, e hatás célja az anyagi függıség és gátak feloldása. Hajlamos a biztonságból egy

homályos, bizonytalan, ködös, elképzelt világba menekülni.

 

Jellemzői:

Víziók, sugallatok, empátia, önzetlenség, metamorfózis, mővészi tehetség, inspiráció, illúziók, instabilitás.

Tömege: /Föld = 1/ : 0.18 átmérõje: 7.000 km.

Max. - min. távolsága a Naptól : 7450 / 4440

Távolsága a Földtıl /mill. Km. : 7600 / 4290

Asszociáció: Skorpió Princípium: Átalakulás

A mély és titkos átalakulásokra és az újjászületési folyamatokra utal. Az új elıtt út nyílik. A lassú pusztulásból nyert

energiákat az új megvalósítására használja fel. Az élet körforgása, halál és újjászületés. A rombolás és az építés örökre

összekötve együtt jár. 

Jellemzői:

Kitartás, körforgás, vizsgálat, szenvedély, mágia, kíváncsiság, szélsıséges, elsöprı hatás.

Olyan matematikai pontok, amelyek megmutatják, hogy a Hold

pályája hol keresztezi az ekliptikát. Ezeket a matematikai pontokat

Holdcsomópontok- nak nevezi az Asztrológia. Jelentıségük

mindazonáltal valamivel kisebb, mint a planétáké.


CSOMÓPONTOK


Felszálló Holdcsomópont:

Kapcsolatok, kiterjedés, a vágyak megvalósítása. A CÉL /Jupiter jellegő/


Leszálló Holdcsomópont:

Elválás, korlátozás, kiábrándultság. A LÉLEK. /Szaturnusz jellegő/

A Holdcsomópontok az asztrológiában a horoszkóp „sárkány tengelyét” képezik és egymással szemben helyezkednek el

a képletben. A felszálló Holdcsomópont a sárkány feje, a leszálló Holdcsomópont pedig a sárkány farka.

A hindu asztrológiában ezek zodiákus és házhelyzete karmikus életfeladatok jelölıje.

 


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 25
Tegnapi: 261
Heti: 1 924
Havi: 8 778
Össz.: 1 883 270

Látogatottság növelés
Oldal: AZ ASTROLÓGIA TUDOMÁNYA II.
GYÓGYÍTÁS SZELID GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL - © 2008 - 2020 - szelidgyogymodok.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »