GYÓGYÍTÁS SZELID GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL

Isten addig nem adott betegséget az emberre, amíg előbb a gyógynövényt,a szímbólumokat és a feltétel nélküli hitet amely elmulasztja a betegséget, meg nem teremtette . A gyógyítás által mi magunk a gyógyítók is gyógyulunk. Ez a szeretet varázsereje!

asztrologia_2.jpg


Az asztrológia a kapcsolatok tudománya, azon kapcsolatoké, melyek az univerzum részeit szerves egésszé formálják,

mővészet, amely azt vizsgálja, hogy ezek a kapcsolatok milyen hatást gyakorolnak az egyének és a csoportok

viselkedésére vagy bármilyen dolog, melynek eredete az idı és a tér bármely pontjára visszavezethetı

Dane Rudhyar, Person centered Astrology

 

AZ  ASZTROLÓGIA TUDOMÁNYA

Vojth Péter tanulmányai alapján 

részlet

... és a leggyakrabban éppen a szerencsétlen képletű emberek kérnek tanácsot.

A legtöbb ember erőt merit abból, ha az asztrológus rámutat arra, hogy az asztrológia lehetıvé teszi a problémáinkkal való intelligens és megértı szembenézést.

 Megtudhatjuk, hogy mi áll előttünk és megtehetjük azokat a lépéseket, amiket szükségesnek tartunk ahelyett, hogy magunkra hagyottan és vakon sodródnánk sorsunk felé.

Ne higgyük azt,hogy véletlenül, mintegy akaratlanul jutottunk születési képletünkhöz, mert az ilyen hiedelem az igazság és az okszerőség semmibevétele volna.

Nem is logikus az ilyen felfogás, mert azt tartja, hogy a Mindenség tagadása lenne azoknak az alapvetı elveknek, amelyek értelmében minden jó és bölcs ember igyekszik berendezni életét.

Semmiféle - akár asztrológiai, akár materiális - befolyás nem választhatja el az embert a szellemi és ideális valóságoktól, sıt igen gyakran az u.n. „rossz” az, ami elvezet hozzájuk.

Másrészt viszont azt sem lehet kívánni, az emberektıl, hogy lebecsülje az anyagi javak speciális hasznát és értékét, sıt éppen saját boldogulása érdekében szükséges, hogy igazi értéküknek megfelelıen becsülje azokat: sem semmibe véve, sem túlértékelve őket.

A felelősség és nehézségek elkerülésére törekedni hiábavaló és nemtelen dolog, akár materiális eszközökkel,akár mágikus vagy szellemi rendszerrel igyekszünk is megtenni azt. Az ilyesmit az emberiség egyetlen nagy tanítója sem ajánlotta soha. Az ilyen érveket felhasználhatjuk a különféle elénk kerülő esetekben, hogy erősítsünk és vigasztaljunk velük.

A fatalista nézetek, szólamok, érvek, amelyek olyan színben tüntetik fel az embert, mintha sorsának teljesen ki volna szolgáltatva, letörik a testi és lelki vitalitást, kétségbeeséshez és megmerevedéshez vezetnek és igazi rokonai a halálnak.

 Ezért ezek a nézetek nem lehetnek igazak, mert nem lehet elhinni azt, hogy az ember úgy alkottatott volna, hogy csak addig boldogulhat, amíg egy nem létezı szabadságról szóló hamis hitet ápol magában.

Az emberi természet magasabb részét az értelmi, erkölcsi és esztétikai képességet illetıen pedig az a hitem -írja Carter - hogy ha ki akarjuk fejleszteni ıket, semmiféle sztelláris befolyás nem tud megakadályozni minket ebben a törekvésünkben, még ha akadályokat és gátakat is helyez az utunkba.

Életünknek vannak olyan területei, amelyeken úgy látszik, nagymértékben uralkodnak a csillagok és még nagyobbak azok a területek, amelyekre kétségtelenül kedvezıek, vagy károsak lehetnek.

 

Nekünk azonban oda kell rejtenünk a kincsünket, ahová ezek a hatások nem tudnak elhatolni.

Nem könnyő feladat, igaz, de talán ez az egyetlen,amit érdemes megtennünk....”

 

Terminológia 

radix.jpg

(A legfontosabb asztrológiai kifejezések ismertetése a teljesség igénye nélkül)

Afflikció (Szerencsétlenség, sorscsapás)

Vagy egy nehéz aspektusra (pl. kvadrát, vagy oppozíció) vagy egy planétának egy olyan jegyben való elhelyezkedésére

utal (pl. Mars a Halakban), amely jeggyel az adott planéta nem harmonizál, vagy egy ártó planétával való kapcsolatot

jelöl.

Ascendens

A zodiákus azon pontja, amely a születés idején a keleti horizonton felkelõben volt. Azonos az elsõ ház csúcsával és az ember személyiségét, jellemét mutatja meg, és azt, hogyan viszonyul a világhoz.

Aspektusok

Két planéta közötti szögkapcsolatot jelent. A fõ aspektusok a konjunkció, a trigon, a szextil, a kvadrát és az oppozíció. Ezeken kívül vannak közbeesõ kisebb aspektusok is. Az elsõ három aspektus jótékony, vagy segítõ, az utolsó kettõ pedig nehéz fényszögkapcsolat. Bár a nehezebb aspektusok betölthetik a nevelõ szerepet is, segítenek a tanulásban és a fejlõdésben.

Ásztrológia

Jelentése: asztro = csillag, logo = szó, beszéd (görög). Az égitestek helyzete és a földi élet közötti összefüggések

tanulmányozása.

Ásztrometria

Az égitestek helyzetének és a földrõl látszó mozgásának meghatározása.

Ásztronómia

Csillagászat

Átszelt jegy

Egy olyan jegy, amely két szomszédos házcsúcs közé esik, de egyik házcsúcs sincs az adott jegyben.

Ártalmas

Ez egy terminus, amely olyan planétákra és aspektusokra utal, amelyek ártanak, ilyen pl. a Szaturnusz és a Mars. Ez a két bolygó képviseli az „Infortuna Major”-t, azaz a nagy szerencsétlenséget, míg az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó az„Infortuna Minor”-t, vagy a kis szerencsétlenséget.

Campanus

XIII. sz.-i matematikus és asztrológus. Nevéhez fûzõdik a Campanus házrendszer kidolgozása.

Cselekvés házai

Második, hatodik tizedik házak. A Föld jegyekkel kapcsolatosak.

Csúcsok

Azok a vonalak, amelyek a házakat, vagy a jegyeket egymástól elválasztják. Amikor jegyekrõl van szó, egy olyan

átmeneti területet jelöl, ahol mindkét jegy hatással van az egyénre.

Dekádok, dekanátusok

A jegyek tíz fokonkénti felosztását jelölik, melyek egymástól csak kis mértékben különböznek, annak megfelelõen, hogy mi az adott dekád uralkodója.

Descendens

A horoszkóp azon pontja, amely az Ascendenssel szemben áll, azaz az Ekliptika lenyugvó foka a nyugati horizonton, az egyén születésének pillanatában. A VII. ház csúcsa. A házasságra, a társkapcsolatokra, az emberek közötti

kölcsönhatásra utal.

Efemeridák

Az asztrológus munkáját segitõ táblázatok, melyek szélességi körönként a különbözõ csillagidõkhöz tartozó bolygó és házsarok poziciókat tartalmazzák.

Egyenlítõ

Képzeletbeli vonal a föld felszínén, amely a földet két egyenlõ - északi és déli -félgömbre osztja.

Ekliptika

A Nap pályasíkja.

Elekció

Kedvezõ pillanatok keresése.

Eleváció

Asztrológiai meghatározása: az adott bolygó távolsága a horizonthoz képest, azaz a magassága. Az MC-hez legközelebb esõ bolygó elevált (emelt).

Elemek

Tûz, föld, levegõ, víz.

Egyenlõ házak rendszere

Az általánosan leginkább elfogadott rendszer az elsõ házzal, azaz az Ascendenssel kezdõdik és a többi tizenegy házat

egységesen 30 fokra osztja fel. Az M - házrendszer az égbolt közepén (MC) kezdõdik, ez a tizedik ház csúcsa, és a többi

tizenegy házat egységesen 30 fokra osztja fel. Ismert még a Vehlow rendszer, stb...

Egyszerû horoszkóp

Ez egy olyan horoszkóp, amely elsõ háza a Kosba esik. Leginkább akkor használják, amikor a születés ideje (órája,

perce) így az Ascendens nem ismert.

Ekliptika

A Nap látszólagos útja , amit akkor tenne meg, ha a Föld körül keringene.

Felkelõ jegy

Az a jegy, amelyben az Ascendens tartózkodik.

Felszálló holdcsomópont (a Sárkány feje)

Az a pont, ahol a planéta pályája metszi az ekliptikját. Jupiter jellegû.

Férfias jegyek.

A tûz- és a levegõ jegyek, melyeket agresszívnak, néha pozitívnak neveznek.

Fix-jegyek

A Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntõ. Ezeket a jegyeket fix és stabil érzelmek jellemzik.

Föld-jegyek

A Bika, a Szûz és a Bak. Ezek a jegyek „földi” jellemzõkkel bírnak, mint pl. a stabilitás, a felelõsségtudat és a

gyakorlatiasság.

 

Hanyatló (házak)

A harmadik, a hatodik, a kilencedik és a tizenkettedik házak. Ezek a házak a változó jegyekkel és a változó

tulajdonságokkal állnak kapcsolatban.

Harmonikus aspektusok

Konjunkció, szextil és a trigon. Könnyû aspektusoknak is nevezik õket.

Ház

A zodiákus egy matematikailag meghatározott része, amely az élet egy adott területére utal.

Házcsúcs

A házcsúcs határozza meg a házak közötti választóvonalat a zodiákus körén. Amikor egy planétáról azt mondják, hogy

egy ház csúcsán áll, akkor az ezen a választóvonalon áll és hatása mindkét házra kiterjed, de a házcsúcson hat a bolygó a legerõsebben.

 

Immum Coeli (IC)

Az égbolt alja. Az egyenlõtlen házak rendszerében a negyedik ház csúcsa. A családi kapcsolatokat és az otthoni életet reprezentálja.

Jegyek

A zodiákus tizenkét egyenlõ részre osztása, amelyek neveiket a rájuk jellemzõ csillagkonstellációkról kapták.

Jótékony

Azokra a planétákra és aspektuspkra utal, amelyek pozitív hatásúak. Hagyományosan a Jupitert és a Vénuszt nevezik a két fõ jótevõnek  Bár a Napot, Holdat és a Merkúrt is jótékony bolygóknak tartják

 A fényszögek közül ide tartozik aszextil, a szemiszextil, a trigon, esetleg egyes konstellációkban a konjunkció is.

Kapcsolatok házai

A 3, VII, 11. házak a levegõ jegyekkel állnak kapcsolatban.

Kardinális jegyek

A Kos, a Rák, a Mérleg és a Bak. Ezek a jegyek a zodiákus kardinális pontjaira esnek. Az elsõ ilyen jegy a Kos, helye a

„Vernal Equinox”, (vagy a Tavasz pont, vagy a zodiákus kezdete). Ezek a jegyek a cselekvésre, a kezdetekre utalnak.

Kapcsolatba hozhatók a kezdeményezéssel és a dinamikus cselekedetekkel.

Kelet - pont

Ez az a pont, amely a keleti horizonton kel fel, és a Föld Egyenlítõjét metszi. Általában a társas kapcsolatok elemzése során van jelentõsége.

Kritikus pontok

A Kos, a Rák, a Mérleg, és a Bak 13. és 26. foka. A Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntõ 9. és 21. foka. Az Ikrek,

a Szûz, a Nyilas és a Halak 4. és 17. foka. A kritikus pontok meghatározása a hinduktól származik. Olyan érzékeny

pontnak tartják õket, amelyek fokozzák a jegy erejét.

Koch

Dr Walter Koch német asztrológus a Koch házrendszer megalkotója. (Születési hely szerinti házrendszer).

Konjunkció

Két szög, vagy planéta orbiszon belül együttáll.

Könnyû aspektus

Olyan harmonikus aspektusok, mint pl. a trigon és a szextil (olykor a konjunkció is).

Követõ házak

A 2, 5, 8, 11. házak. A fix jegyekkel kapcsolatosak.

Leszálló holdcsomópont (A Sárkány farka)

A felszálló holdcsomóponttal ellentétesen helyezkedik el a horoszkópban. Szaturnusz jellegû.

Levegõ-jegyek

A Vízöntõ, az Ikrek, a Mérleg. Ezek a jegyek a levegõvel állnak kapcsolatban. A levegõ-jegyek a kommunikációval és az intellektussal kapcsolhatók össze.

Medium Coeli ( Med Coeli, MC)

Az égbolt közepe, a horoszkóp felsõ részén található, az egyenlõtlen házak rendszerében a X.-ház csúcsa. A karrierre, a

közösségi célokra, és a felettesekhez való viszonyra utal.

Megpróbáltatások házai

A negyedik, nyolcadik, tizenkettedik házak. A víz-jegyekkel kapcsolatosak.

Nagy jótevõ

A Jupiter. „Fortuna Major”. A legnagyobb szerencsét jelentheti.

Nagy szerencsétlenség

A Szaturnusz. „Infortuna Major” Az ember életében bekövetkezõ rossz dolgok okozójának tartják.

A „küszöb õre”

egyben a karmikus életfeladatok bolygója is.

 

Napjegy

Az a jegy, amire a legtöbb ember úgy utal, hogy Ikrek, Nyilas, stb... jegyben született, illetve amelyben a Nap az egyén

születése napján tartózkodott. A személyiség általánosított jellemzését adja.

Nehéz aspektusok

Diszharmonikus aspektusok, a kvadrát és az oppozíció. Olyan aspektusokat jelölnek, mikor az energiák nemigen

támogatóak.

Nõies jegyek

A föld és a víz-jegyek. A nõies szó a fogékonyságra utal, és nem a szexuális megkülönböztetést jelenti.

Oppozíció

A bolygók egymással szemben 180 fokra állnak. Nehézséget, disszonanciát jelent.

Orbis

A pontos és az aktuális fényszög közötti különbséget jelöli, amely határon belül a fényszög még kifejti a hatását.

Placidus

Placidus de Tito XVII. sz.-i spanyol herceg volt. Õ alkotta meg a róla elnevezett házrendszert. Ez ma is a leggyakrabban

használt házrendszer.

Planéták

A görög „planéták, vagy a vándorok”. Vonatkozik bármilyen égitestre, amely a Földrõl nézve mozgásban van.

Progressziók

Az elõrehaladó planétákra és házcsúcsokra vonatkozik a születés idejétõl számítva egy következõ meghatározott

idõpontig. Az élet minden éve egy napot jelent. (szekunder)

Quadrat

Kilencven fokos fényszögkapcsolat. Nehézségeket, disszonanciát jelent.

Regiomontánusz

XV. sz-i német asztrológus, a róla elnevezett házrendszer megalkotója.

Retrográd (hátráló) mozgás

Látszólagos hátráló mozgás, az egyén életében általában nehézségekre utal.

Sarokházak

Az I., IV., VII., X. házak. Ezek a házak a kardinális jegyekkel és a kardinális tulajdonságokkal állnak kapcsolatban.

Sarokpontok

A horoszkóp sarkalatos pontjaira utal, amelyek az Ascendens, azaz a felkelõ jegy, az ezzel szemben álló Descendens, az

MC, azaz az égbolt közepe, és az ezzel szemben álló IC.

Szerencsepont

Az asztrológusok által leggyakrabban használt arab pont. A Nap helyzete- az Ascendens és a Hold távolsága (fokokban).

Szerencsés helyzetekre, körülményekre utal.

Szextil

Hatvan fokos fényszög, pozitív, segítõ aspektus.

Sziderikus idõ

Az állócsillagok közötti távolság idõben kifejezve. (Nem az óra szerinti idõre utal).

Sziderikus zodiákus

Olyan zodiákus, amely a csillagok helyzetén és nem a „Vernal Equinoxon” alapul. A keleti, hindu, verda asztrológia használja.

Tranzit

Egy adott nap (aktuális konstelláció) és a születési horoszkóp bolygóállásai közötti aspektusokat jelenti.

 

Trigon

Százhúsz fokos fényszögkapcsolat. Segítõ, pozitív aspektus.

Trópikus zodiákus

A Nap útját nyomon követõ zodiákus. A Kos elsõ foka, a „Vernal Equinox”-nak felel meg, és nem az aktuális csillag

helyzeteknek. Filozófikus zodiákusnak is nevezik.

Tûz-jegyek

A Kos, az Oroszlán és a Nyilas. Ezeket a jegyeket tüzesnek, szenvedélyesnek és spontánnak tartják.

Változó jegyek

Az Ikrek, a Szûz, a Nyilas és a Halak. E jegyek az alkalmazkodással és a rugalmassággal állnak kapcsolatban.

Vertex

A zodiákus nyugati felén található pont a Prime Vertical és az ekliptika metszéspontja. Néha a sors és a vágyak

beteljesedésére utal.

Vizjegyek

A Rák, a Skorpió és a Halak. Fogékonyságra, érzékenységre, érzelmekre utalnak.

Zodiákus

A görög „zodiakos” szóból származik. Jelentése: az állatok köre (csoportja).

 

Az asztrológia eredete és fejlődésének fontos szakaszai

 

Az asztrológia szó a latin és görög astrologia szóból ered.

 Az astron csillag és a logos beszéd szavak összetétele. A hagyományos szótári értelmezés szerint az asztrológia jelentése

" olyan tudomány, amely megjósolja a jövöt, és

megmutatja, hogy az égitestek milyen hatással vannak az emberek sorsára. Eredetileg úgy tekintenek rá, mint az

asztronómia gyakorlati alkalmazására az ember életében".

Az efféle szótári meghatározások nem alkalmasak arra, hogy a szó komplex magyarázatát adják.

Pár ezer évvel ezelőtt

az a megfogalmazás, mely szerint az asztrológia csupán jövendımondás, megállta volna a helyét, de ma már ez a

terminus nemigen használható.

Napjainkban inkább az a meghatározás helytálló, hogy az asztrológia egy komoly tudomány,

mely nem annyira az események bekövetkeztének valószínőségét hanem az emberi viselkedés indítékait vizsgálja.

E szerint az új értelmezés szerint Dane Rudhyar szavaival élve "humanista asztrológiának" is nevezhetjük. A jövendölés központú forma komoly szinten a mundán asztrológiában, pénzügyi területeken, és szórakoztató céllal az

újságok napjegy szerinti horoszkópjaiban használatos.

 

Az események megjövendölése helyett az ember viselkedésének változására vonatkozó jóslatok a fontosak.

 

Az évszázadok során és ma is az asztrológiát nagyon sokféleképpen gyakorolták és gyakorolják.

Eleinte minden nagyon egyszerő volt, azt állították, hogy az emberre csak a Nap és a Hold gyakorol hatást. Később ez kiegészült a planétákkal, a zodiákus jegyekkel, a fényes csillagokkal, az aszteroidokkal és számos más asztronómiai tényezıvel, melyeket együttesen kozmikus hatásnak nevezhetünk.

Általánosságban elmondható, hogy az asztrológia egy olyan tudomány,

amely azt vizsgálja, milyen hatást gyakorolnak e kozmikus tényezık az ember magatartására, viselkedésére.

 

Természetesen minden asztrológusnak megvan a kedvenc definíciója. Álljon példa erre.

 

Alan Oken Complete Astrology Bantam NY, 1988

Az asztrológia a ciklusokat tanulmányozza, gondolkodási rendszer, szimbolikus nyelv, melynek struktúrája rendszere és formája van.

 

Asztrológiai filozófia

Az asztrológia a planéták emberekre gyakorolt hatását vizsgáló tudomány.

Az ember számára az egyik legjobb módszer,hogy megtanulja, ki Ő, honnan jött és hová tart.

Az asztrológia feltárja a jellemet, és a jellem azonos a sorssal. Ha az ember megváltoztatja jellemét, ezzel megváltoztatja a sorsát is. Az asztrológia főleg az egészséget, betegséget,

jellemanalízist, gyermek horoszkópokat, és emberi kapcsolatokat vizsgálja.

 

Az asztrológia csak tendenciákat jelez

Az ember akaratával irányíthatja sorsát, és ha azt dönti el, hogy halad az élet árjával, akkor a születési horoszkópban jelölt tendenciák érvényesülnek.

 A szabad akarat gyakorlása teljes mértékben az egyéntıl függ.

 

 A bölcs ember képes irányítani „csillagait”.

A balgát azok irányítják


 Az asztrológia elırejelzéseket ad, és így az ember könnyebben felkészülhet, hogy tudjon megfelelni az életben adódó feladatoknak.

Fontos szem előtt tartani, hogy az úgynevezett „jó és rossz” konfigurációk nem a véletlen, vagy szerencse folytán

adódnak, hanem múltbeli cselekedeteink eredményei - a horoszkóp megmutatja, mit tanultunk elmúlt életünkben, és így

mire vagyunk hivatottak most.

Ami ebből az életünkből hiányzik, az úgy szerezhető meg, hogy mindig elvégezzük az aktuális, vagy adódó feladatokat.

A csillagok csak utat mutatnak, és nem kényszerítenek.

 Ahogy Geothe, a nagy

misztikus mondta

, „Ha az ember képes az önuralomra, akkor képes arra is, hogy megszabadítsa magát a korlátoktól”.

Az ok-okozat törvénye („amint vetsz, úgy aratsz”) harmóniában áll a planétákkal.

A lélek akkor születik le a fizikai

világba, amikor a törvény és a planéták egymással harmóniában vannak.

Az egó születésének idejét a „sors ura” oly pontosan szabja meg, hogy a horoszkóp - mely a sors órája - számon tartja azokat az adósságokat, amelyet az egó előző

életeiben győjtött össze, és számon tartja azt az időt is, mikor ezeket az adósságokat meg kell fizetni, mikor az elvetett magokat le kell aratni.

A végzet törvénye azonban nem egy vak törvény, mert az akaraterő mértékének megfelelıen az

egó bizonyos fokig módosíthatja ezt a törvényt.

Három asztrológiai faktor van, mely a csillagok üzenetét mutatja:

- a házak

- a jelek

- a planéták

Minden ház egy életterületet jelképez, a jegyek az ekliptika felosztásai, melyek házakhoz viszonyított helyzete utal az alapvető temperamentumunkra, az élethez való viszonyunkra,

a planéták Isten küldöttei, melyek házakon és jeleken való

átvonulása a lélek fejlődéséhez szükséges lehetıségeket adják, melyre egyéni fejlıdésünk szempontjából van szükség.

A planétákra tekintsünk úgy, mint a darab szereplőire. A jegyek a szerepeket jelentik és azt mutatják, hogyan alakít a „színész”

 A házak a különbözı helyszíneket jelentik, a planéták szögkapcsolatai a tartalmat jelölik. Minden egyes

planéta meghatározott energiával rendelkezik. Ez az energia megnyilvánulhat pozitívan, vagy negatívan is.

Az, hogy az energia milyen úton fejti ki hatását, azt egy adott bolygónak a többiekkel alkotott aspektusai határozzák meg.

Mivel a horoszkóp csak tendenciákat mutat, magának az Embernek a feladata eldönteni, hogyan használja ki a planetáris helyzetek hatásait. És ez saját akaraterejétıl függ.

 

Az asztrológiáról és a kozmobiológiáról

 

A kozmikus csillagjegyváltás (New age) korában, amikor Napunk elfordulva Krisztus korának „Halak” csillagjegyétől

célba vette a következı 2000 évet maghatározó „Vízöntı” csillagképet, komoly ezoterikus feladatokkal találjuk szembe magunkat.

A régi dolgok áttűnnek, újak körvonalazódnak a látszólagos káoszból, miközben különös hangsúlyt kap az

asztrológia, az ember és az univerzum kapcsolatának ısi tanítása. Az asztrológiának, a korszakváltástól áthatva,

átalakító hatásával befolyást kell gyakorolnia ezután is, ugyanúgy, mint eddig. A tömeges érdeklıdést tekintve talán még

sokkal erőteljesebben nyilvánul meg ez a hatás, hiszen ezt sugallja - és támogatja - a „Vízöntı” korszak szelleme is. A dolgok átalakulnak és felgyorsulnak, ismét elıtérbe lépnek - mintegy reneszánszukat élve - az okkult tanok. És persze a

technika - hiszen ez is „Vízöntő”- tulajdonság.

Nem csoda, ha minden felgyorsul, hiszen másodpercenként százmilliós nagyságrendő matematikai mőveleti sebességgel rohanó modern számítógépek segítenek az embernek megfelelően kezelni, kutatni és alkalmazni azokat az ısi, okkult titkokat, ezoterikus összefüggéseket, amelyeket a régiek kőbe vésve, agyagtáblába égetve, késıbb lúdtollal, néha kódexekbe foglalva, szögmérıvel, vonalzóval, körzıvel alkalmaztak. Ám a megváltozott körülmények, computerünk monitorának megvillanó meleg fényei ne vakítsanak el bennünket, mert soha, egy pillanatra sem feledkezhetünk meg ennek a sok-sok ezer éves tudománynak azokról a neves, vagy névtelenségbe burkolózó, ismert, vagy az ismeretlenség homályába veszı hőseiről, akik gyakran a legmostohább körülményekkel

dacolva, a butasággal, az értetlenséggel, a rosszindulattal, a hatalommal harcolva - nem ritkán az életük árán - kutatták

és győjtötték össze azokat a tapasztalatokat, amelyek ismeretében továbbléphetünk. Soha nem feledhetjük el, hogy

honnan indultunk és néha össze kell vessük megtett utunkat az elıdök eredményeivel!

 Erre ad alkalmat ez a kis visszatekintő tanulmány is, amely Aristoteles, Guido Bonati, Albert Eniepf, Reinhold Ebertin, Frank Glahn, C.G. Jung,

Dr. Walter Koch, Kloecker, Alan Leo, Dr. Müller, Platon, Alfred Witte, de mindenekelőtt

Reinhold Ebertin mővein alapszik.

Az asztrológia tradicionális, tehát tisztán mitikus jelkép-szemszög elemekkel való magyarázata fölött meglehetıősen eljárt az idő Természetesen a tradicionális megközelítésnek is megvoltak

az alapjai. A svájci pszichológus, C.G. Jung szerint az eredeti csillagképek, az ıstípusok rejtetten alszanak az emberiség tudatalatti világában, melyek még felmerülnek a modern ember áloméletében a mai napig is. Jelentős dolog ezzel kapcsolatban, hogy az ısi asztrálképek már ezer évekkel ezelıtt a világ legkülönbözıbb fajainak a tudatában voltak. Ez ellenőrizhető

a különbözı mítoszok és néprajzi tündérmesék elemeinek a vizsgálata során. Az ısprincípiumokból

kiindulva azonban az összefüggések egész rendszere építhetı fel - írja Reinhold Ebertin - abból a célból, hogy tovább

vezessen minket az asztrológia biológiai, organikus, pszichológiai, társadalmi, természettudományos hatásainak feltárása útján

 

Kepler”, Hamburg, 1950. című fényszög-tanulmányában kifejti, hogy a fényszögek csak akkor reálisak, ha azokat a

földrıl nézzük, így vannak kapcsolatban azzal az emberrel, aki nézi őket. Véleménye szerint a fényszöget képező

planéták távolsága nem lényeges.

Egy aspektus akkor lesz hatásos, vagy erőteljes, ha tökéletesen beleillik  geometriailag ideális mintába. Ilyen minták:

- együttállás /konjunkció/ 0 fok

- félkvadrát /szemikvadrát, vagy oktil/ 45 fok

- szextil 60 fok

- kvadrát 90 fok

- trigon 120 fok

- szeszkvikvadrát /trioktil/ 135 fok

- kvinkunksz 150 fok

- szembenállás /oppozíció/ 180 fok

Ezek az aspektusok a képletben kétféleképpen hathatnak, úgy kedvezően, mint kedvezıtlenül, a radix által mutatott összképe szerint.

Az aspektusoknál is érzékenyebb asztrológiai összefüggésekre mutatnak rá a felezőpontok, melyek két bolygó

ívtávolságának a feleként értelmezhetők. 

Klocker kimutatta az összefüggéseket az asztrológiai, a biológia, organikus, lélektani és társadalmi elemekkel.

 A

Kozmobiológia: az ősi elemek és a mitikus jelképek összhangja a biológiai, organikus, lélektani és társadalmi

elemekkel.

Vannak kozmikus összefüggések, melyek a sors alakulását összekötik a jellemmel.

A jellem jobban reprezentálja a sors első akaratát, mint a képesség. Dr. Müller, értékelve és felhasználva az Ebertin által kidolgozott összefüggéseket, műve

bevezetıjében a következı megjegyzéssel élt:

 

 „ Az orvosi asztrológia meghatározó tényezői mát tapasztalatilag is összefüggenek egymással.

 

Az értelmező tényezők orvosi összefüggései:

 

Nap = Az élı test, az élı sejt. Az idıszak, vagy a maximális életerı életideje

Hold = A nedv, nyirok, lélek. A fiatal gyerekkor és örökség.

Merkúr = Az idegrendszer, a fiatalság

Vénusz = Az érettség ideje

Mars = Cselekv

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 46
Tegnapi: 261
Heti: 1 945
Havi: 8 799
Össz.: 1 883 291

Látogatottság növelés
Oldal: AZ ASZTROLÓGIA TUDOMÁNYA
GYÓGYÍTÁS SZELID GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL - © 2008 - 2020 - szelidgyogymodok.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »